Viktor Witkovski, Clinical Research Advisor

#

Doc. Viktor Witkovský je matematický statistik, specialista na analýzu dat. Je vědeckým pracovníkem Ústavu měření Slovenské akademie věd, kde vede oddělení teoretických metod. Je odborníkem na teorii matematicko-statistických metod i výpočetní aspekty statistické analýzy dat. Jeho výzkum je zaměřen na rozvoj nových metod v oblasti matematické statistiky a aplikované matematiky, především na výzkum v oblasti lineárních a nelineárních regresních modelů, výzkum statistických metod a algoritmů pro biomedicínské aplikace, technické aplikace, problémy měření a metrologii. Má zkušenosti s řešením domácích i mezinárodních vědeckých projektů (podpořených grantovými agenturami v ČR, SR, Rakousku i komisí EU v rámci jejích programů podpory vědy) zaměřených na různé aspekty matematické statistiky tak na biomedicínský výzkum, kde působil jako specialista na statistickou analýzu naměřených údajů.

Viktor Witkovský vystudoval obor Pravděpodobnost a matematická statistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, kde v roce 1986 získal titul RNDr. Vědeckou hodnost kandidát věd (CSc.) získal v roce 1993 v České akademii věd, kde od té doby i působí v Ústavu měření SAV. V roce 2005 získal vědecko-pedagogickou hodnost docent (Doc.) matematiky na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.

Hlavní výsledky vědecké práce Viktora Witkovského jsou uvedeny např. na stránce https://www.researchgate.net/profile/Viktor_Witkovsky