Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytnutí služby E-konzultace

Beru na vědomí a souhlasím, že:

 1. Zpracování mých osobních údajů je nezbytné pro poskytnutí samotné služby E-konzultace, tedy pro zajištění odborného posouzení zdravotnickým odborníkem (dále také jen „odborný konzultant“), zda jsem vhodným kandidátem k následnému poskytnutí odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb, a případně také za účelem zprostředkování této konzultace/vyšetření, dle mé volby.
 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů o mém zdraví je plnění smlouvy spočívající v poskytnutí služby E-konzultace, o jejíž poskytnutí žádám, kromě údajů o mém zdravotním stavu, kdy je tímto právním základem můj souhlas.
 1. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné. Pokud však souhlas neudělím, pak dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nelze údaje o mém zdravotním stavu zpracovávat pro účely poskytnutí služby, a tudíž služba E-konzultace, o kterou žádám, nemůže být poskytnuta.
 1. Rozsah zdravotních údajů o mém zdravotním stavu, které je pro účely poskytnutí služby E-konzultace nezbytné zpracovávat je definovaný obsahem a strukturou dotazníku pro službu E-konzultace.
 1. Správcem osobních údajů, které v rámci služby E-konzultace poskytnu, je společnost EPC Health Invest SE, se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika, IČ: 04465059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. H 1645. Dále jen „EPC“
 1. Společnost EPC zpracovává mnou poskytnuté osobní údaje následujícím způsobem:
 • kontaktní údaje zadané při žádosti / objednávce služby E – konzultace (jméno, příjmení, adresa, e-mail a případně telefon) budou zpracovávány za účelem komunikace se mnou při zajišťování odborného posouzení (přijetí mojí objednávky služby, evidence našich zákazníků, zajištění odborného posouzení, a aby mi byly zaslány výsledky odborného posouzení) a na mou žádost také případně za účelem následného objednání k poskytovateli zdravotních služeb ke specializovanému vyšetření;
 • údaje o mém zdravotním stavu budou zpracovávány tak, že je společnost EPC po jejich přijetí zkontroluje, zda jsou v rozsahu a kvalitě potřebných a dostatečných pro odborné posouzení a následně tyto údaje na základě mého souhlasu předává odbornému konzultantovi k provedení odborného posouzení.
 • Za účelem zajištění odborného posouzení využívá společnost EPC služeb odborných konzultantů, kterými jsou renomovaní odborníci z řad lékařských specialistů v daném oboru – MUDr. Róbert Tirpák, FIPP, MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, MUDr. Michal Matias. Moje osobní údaje společnost EPC tedy předává těmto subjektům, které je zpracovávají pouze pro účely provedení odborného posouzení, zda jsem vhodným kandidátem na odbornou vstupní konzultaci/specializované vyšetření u poskytovatele zdravotních služeb. Tyto subjekty jsou samostatnými správci osobních údajů a jimi prováděné zpracování osobních údajů probíhá v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 1. Bude-li výsledkem odborného posouzení zajištěného v rámci E-konzultace, že jsem vhodným kandidátem k následnému poskytnutí odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření, a budu-li chtít, aby mi společnost EPC sjednala termín tohoto vyšetření u mnou vybraného poskytovatele zdravotních služeb, můžu současně požadovat, aby tomuto poskytovateli poskytla společnost EPC všechny osobní údaje, které jsem jí již poskytl/a. Pro tento případ nebude potřeba mého opakovaného souhlasu s předáním těchto údajů mnou vybranému poskytovateli zdravotních služeb.
 1. Moje osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, kterou se rozumí doba
 • do odvolání mého souhlasu se zpracováním osobních údajů o mém zdravotním stavu, nebo
 • do odstoupení od smlouvy o poskytnutí služeb E-konzultace, nebo
 • do poskytnutí samotné služby E-konzultace, tzn. do doručení výsledku odborného posouzení ke vhodnosti pro podstoupení odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření, a to podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. I po uplynutí lhůt výše uvedených budou moje osobní údaje nadále zpracovávány, ale již pouze tak, že budou uchovávat pro účely obrany společnosti EPC proti případně uplatňovaným právním nárokům z důvodu poskytnutí služby E-konzultace. Pokud odvolám souhlas se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu anebo odstoupím od smlouvy o poskytnutí služby E-konzultace před jejím poskytnutím, tzn. před doručením výsledku odborného posouzení ke vhodnosti pro podstoupení odborné vstupní konzultace/specializovaného vyšetření, žádné moje osobní údaje o zdravotním stavu dále uchovávány nebudou.
 1. Osobní údaje o mém zdravotním stavu zpracovává společnost EPC s využitím těchto zpracovatelů, kteří jsou příjemci osobních údajů a budou je zpracovávat pro společnost EPC, a to pouze v níže uvedeném rozsahu:EuroPainClinics Praha a.s., Antala Staška 1859/34, 140 00  Praha 4 – Krč, IČO: 248 53 691

  EuroPainClinics Brno a.s., Viniční 4049/235, Židenice, 615 00 Brno, IČO: 241 52 251

  EuroPainClinics Hradec Králové, Jana Černého 545/48, Věkoše, 503 41 Hradec Králové, IČO: 084 97 443

  EuroPainClinics Ostrava, Zdeňka Chalabaly 3041/2, Bělský Les, 700 30 Ostrava, IČO: 078 18 891

 1. Z pohledu ochrany mých osobních údajů mám zejména tato práva:
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů o mém zdravotním stavu, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu před jeho odvoláním; Pokud do té doby služba E-konzultace nebyla poskytnuta, tzn. pokud mi do té doby nebyl zaslán výsledek odborného posouzení v rámci služby E-konzultace, tuto službu již nebude možné poskytnout. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů o zdravotním stavu tedy zaniká závazek společnosti EPC službu E-konzultace poskytnout. Pokud můj souhlas odvolám až po poskytnutí této služby, doručení výsledku odborného hodnocení, společnost EPC bude nadále moje osobní údaje uchovávat, jak je uvedeno v bodě 7 výše.
 • právo požadovat od společnosti EPC přístup k osobním údajům, které se mne týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;
 • právo vznést námitku proti uchovávání mých osobních údajů pro účely obrany společnosti EPC proti případně uplatňovaným právním nárokům z důvodu poskytnutí služby E-konzultace.
 • právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, např. Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. Moje práva může uplatnit písemně dopisem odeslaným na adresu naší společnosti anebo e-mailem na adresu info@europainclinics.com
Sdílet tento článek přátelům

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace