Vážení pacienti,

rádi bychom upozornili, že ordinační doba na pracovišti může být s ohledem na některé odůvodnělé případy (např. doba smluvně stanovená s pojišťovnami, dovolená, nemoc lékaře, technické důvody, operační dny, sanitární den aj.) individuální.

Informace o aktuální ordinační době vám rádi sdělíme na telefonních číslech našich pracovišť:

Telefonické číslo je funkční pouze v době ordinačních hodin. Mimo tuto dobu se nelze na tel. číslo dovolat.

Rádi bychom zároveň upozornili, že v průběhu ordinačních hodin může probíhat na našem pracovišti náročnější zdravotní výkon, během něhož není možné přijímat telefonické hovory. Pokud se Vám v určitém časovém rozmezí nedaří navázat telefonický kontakt, může jít právě o takovou situaci.

V takovém případě Vás prosíme o opětovné zavolání, rádi se Vám budeme věnovat.

Děkujeme předem za pochopení a Vaši trpělivost.

Tým EuroPainClinics

Information for foreign patients

f_czech Informace pro zahraniční pacienty

Dovolujeme si upozornit, že na naše pracoviště jsou přijímáni pouze česky hovořící pacienti s českým zdravotním pojištěním. Provozní režim našeho pracoviště není adaptován pro příjem zahraničních pacientů. Vzhledem k vysoké specifičnosti poskytované zdravotní péče komunikace probíhá výhradně v českém jazyce. Charakter léčby vyžaduje komplexně velmi úzkou ústní či písemnou komunikaci mezi pacientem, lékařem a středním zdravotnickým personálem po celou dobu jejího průběhu. V zájmu zajištění nejvyšší úrovně kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb nelze proto vystavovat pacienty nepřípustnému riziku při nesrozumitelnosti vyjádření a následném nepochopení léčby a jejího průběhu. Překladatelské služby není možné z kapacitních důvodů realizovat. Přítomnost třetích osob, kteří nejsou lékaři či zdravotníky, není při lékařských výkonech a operativě, s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví, možná.

Děkujeme za pochopení.

f_english Notice for patients

Please be informed that our facility admits only Czech-speaking patients with Czech health insurance. The operational mode of our facility is not adapted for admitting foreign patients. Given the high specificity of the health care provided, communication takes place solely in Czech language. The treatment nature requires very close and complex oral or written communication between the patient, physician and nurses throughout the treatment. In order to secure the highest levels of quality and safety of the services provided, we cannot expose patients to an inadmissible risk resulting from misunderstanding the information provided about the health problem or information about the treatment and its course. Interpreting services cannot be provided for capacity reasons. The presence of any third persons who are not physicians or other health professionals is not possible during medical procedures/surgeries because of the patient’s safety and health protection.

Thank you for understanding.

f_germany Hinweis für patienten

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unsere Gesundheitseinrichtung nur Tschechisch sprechende Patienten mit tschechischer Krankenversicherung annimmt. Der Betrieb unserer Gesundheitseinrichtung ist nicht auf die Annahme ausländischer Patienten vorbereitet. Im Hinblick auf die hohe Spezifität der angebotenen Gesundheitsdienstleistungen findet die Kommunikation ausschließlich in tschechischer Sprache statt. Der Charakter der Behandlung verlangt durchweg eine sehr enge mündliche oder schriftliche Kommunikation zwischen dem Patienten, dem Arzt und dem mittleren Gesundheitspersonal während der gesamten Behandlungsdauer. Im Interesse der höchsten Qualität und der Sicherheit der angebotenen Dienstleistungen können wir Patienten daher keinen unzulässigen Risiken aussetzen, die sich aus sprachlichen Fehldeutungen und dem Missverständnis der Behandlung und ihres Verlaufs ergeben. Die Heranziehung eines Dolmetschers ist aus Kapazitätsgründen nicht möglich. Die Anwesenheit Dritter, die keine Ärzte und kein Gesundheitspersonal sind, ist bei ärztlichen Leistungen / operativ aufgrund der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes des Patienten / nicht möglich.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

f_RUSSIA Вниманию пациентов

Обращаем Ваше внимание, что к нам на рабочее место допускаются только чешскоговорящие пациенты с чешской медицинской страховкой. Режим работы нашего рабочего места не адаптирован для приема иностранных пациентов. Из-за высокой специфики оказываемых медицинских услуг общение происходит исключительно на чешском языке. Характер лечения требует очень тесного устного или письменного общения между пациентом, врачом и средним медицинским персоналом на протяжении всего его курса. Следовательно, чтобы обеспечить высочайший уровень качества и безопасности предоставляемых услуг, пациенты не должны подвергаться неприемлемому риску в случае непонятности выражения и последующего неправильного понимания лечения и его курса. Услуги переводчика невозможны из-за недостаточной вместимости. Присутствие третьих лиц, кроме врачей или медицинских работников, во время медицинских процедур / операций невозможно из-за безопасности и здоровья пациента.

Спасибо за ваше понимание.