Všeobecné podmínky užití Aplikace EuroPainClinics

1. ÚVOD

1.1. Tyto všeobecné podmínky užití (dále jen „VOP“) se týkají online služby, která je dostupná uživatelům E-konzultace:

 • na webové stránce www.europainclinics.cz
 • jako mobilní aplikace

(dále jen „Aplikace“), kdy tato je vlastněna, provozována a spravována naší společností EPC Health Invest SE, se sídlem Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 – Krč, Česká republika, IČO: 04465059, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. H 1645 (dále jen „EPC“).

1.2. Aplikace je komunikační platforma pro uživatele E-konzultace.

1.3. Principem E-konzultace je online konzultace zdravotního stavu pacienta odborníky EPC na miniinvazivní a endoskopickou léčbu a následné doporučení dalších kroků, kdy touto cestou má pacient možnost se nejprve předem informovat o vhodnosti miniinvazivní a endoskopické léčby ke svým obtížím spojeným s bolestí (dále jen „E-konzultace“).

1.4. EPC prohlašuje, že není poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o poskytování zdravotních služeb a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „Zákon o zdravotních službách“).

1.5. Přístup a oprávnění užívat Aplikaci (včetně níže specifikovaných služeb) má člověk, který:

 • je starší 18 let a nebyl omezen ve svéprávnosti v oblasti, pod jejíž rozsah by bylo možné podřadit užívání Aplikace;
 • vyplnil a odeslal formulář E-konzultace;
 • obdržel přístupové údaje,

(dále jen „Uživatel” nebo „Uživatelé” nebo též „Pacient”).

1.6. EPC prohlašuje, že je plně odpovědný za obsah, který je dostupný v rámci Aplikace. Zmíněná odpovědnost EPC se však netýká těch údajů, které budou do Aplikace (resp. níže specifikovaného Uživatelského účtu) a v rámci využívání dílčích navazujících služeb vloženy ze strany Uživatele. Bude-li se jednat o zmíněné v předchozí větě, odpovědnost se vztahuje na Uživatele.

1.7. Uživatelským účtem se rozumí:

 • digitální rozhraní Aplikace, které je přístupné výlučně Uživateli a zahrnuje komplexní soubor údajů a osobních údajů, které vznikají na základě užívání Aplikace Uživatelem,
 • online rozhraní prostřednictvím kterého Uživatel může plnohodnotně užívat Aplikaci a služby, které jsou na Aplikaci navázány

(dále jen „Uživatelský účet” nebo „Uživatelské účty”).

1.8. Službami se rozumějí veškeré funkcionality nabízené Uživatelům prostřednictvím Aplikace (dále jen „Dílčí navazující služby”).

1.9. Nevyplývá-li z těchto VOP jinak, je poskytovatelem Dílčích navazujících služeb EPC.

1.10. Vyplývá-li z těchto VOP, že EPC není poskytovatelem Dílčí navazující služby, akceptací těchto VOP a okamžikem využití příslušné Dílčí navazující služby, vzniká s právní platností a účinností smluvní vztah mezi poskytovatelem příslušné Dílčí navazující služby a Uživatelem, přičemž předmětem takového smluvního vztahu jsou vzájemné závazky zmíněných smluvní stran týkající se úpravy podmínek poskytování příslušné Dílčí navazující služby.

1.11. Všechny Dílčí navazující služby, které jsou provozovány EPC, nemají povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

1.12. Užívání Aplikace je bezúplatné.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET A ZÍSKÁNÍ PŘÍSTUPU DO APLIKACE

2.1. Uživatelský účet získají automaticky Uživatelé, kteří využili E-konzultaci, resp. vyplněním a odesláním formuláře E-konzultace. Po odeslání formuláře E-konzultace Uživatel obdrží emailové sdělení, které bude obsahovat vygenerované přihlašovací údaje.

2.2. Vytvořením Uživatelského účtu dochází s právní platností a účinnosti ke vzniku rámcového právního vztahu mezi EPC a Uživatelem, který upravuje podmínky užívání Aplikace (resp. Uživatelského účtu) a Dílčích navazujících služeb (dále jen „Rámcová smlouva“).

2.3. Uživatel není oprávněn sdělovat své přihlašovací údaje do Uživatelského účtu třetí osobě. Uživatel nese plnou právní odpovědnost za neoprávněné užití přihlašovacích údajů k jeho Uživatelského účtu.

2.4. Uživatel je oprávněn užívat Uživatelský účet pouze osobně, tzn. Uživatelský účet není možné užívat společně s další osobou.

2.5. V případě, že Uživatel přihlašovací heslo ke svému uživatelskému účtu ztratí nebo zapomene, EPC mu zpřístupní funkci pro jeho opětovné vytvoření.

3. UŽÍVÁNÍ APLIKACE

3.1. Aplikace slouží k evidenci:

 • údajů odeslaných Pacientem formulářem E-konzultace;
 • informací o vyhodnocení E-konzultace provedené na základě informací zadaných Pacientem do formuláře E-konzultace spolu s odkazy na poskytnuté přílohy;
 • údajů o absolvovaných a plánovaných vyšetřeních včetně termínu návštěvy;
 • dotazníků s vyhodnocením léčby;
 • dat, kterými EPC o Pacientovi disponuje.

3.2. Způsob využívání jednotlivých služeb Aplikace je uživateli vysvětlen přímo v Aplikaci.

4. PROHLÁŠENÍ A ODPOVĚDNOST

4.1. Uživatel je oprávněn prostřednictvím Aplikace prezentovat pouze takové údaje, které nemohou způsobit oprávněnou újmu EPC ani jakékoli třetí osobě, údaje pravdivé a úplné, nevzbuzující klamavou představu o jejich skutečném významu. V této souvislosti je EPC oprávněna po Uživateli vyžadovat doplnění, nebo úpravu Uživatelem uvedených údajů, případně odpovídající vysvětlení.

4.2. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že EPC je oprávněna uchovávat jednotlivé údaje z Uživatelského účtu a informace s nimi související, a to za účelem tvorby anonymizovaných reportů a statistik nebo pro případ vzniku sporu mezi Uživatelem a EPC, týkajícího se porušování těchto podmínek po dobu tří let od deaktivace Uživatelského účtu.

4.3. EPC má právo bez předchozího upozornění uživatele odmítnout zveřejnění jakéhokoli textu (smazat, odstranit, zablokovat, upravit aj.), který je: v rozporu s právním řádem České republiky, obecnými etickými pravidly a dobrými mravy; údajem se sexuálním podtextem; údajem v rozporu se zvyklostmi obvyklými pro vyplnění konkrétních formulářů; údajem o třetí osobě, zjevně uvedeným bez souhlasu či vědomí této třetí osoby, či údajem zjevně nepravdivým; údajem způsobilým poškodit dobré jméno EPC nebo jakékoli třetí osoby. EPC je oprávněna kontrolovat obsah zde uvedených údajů, je oprávněn upozornit Uživatele na rozpor jeho jednání s podmínkami a požadovat na Uživateli okamžitou nápravu.

4.4. Přístup k Uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím heslem, které je Uživatel povinen chránit před zneužitím. Za zneužití přístupových údajů k Uživatelskému účtu, způsobené jejich špatnou ochranou ze strany Uživatele, EPC nenese odpovědnost, a to ani vůči Uživateli samotnému, ale ani vůči jakékoli jiné třetí osobě.

4.5. EPC neodpovídá za újmu vzniklou Uživateli či jakékoli třetí osobě v důsledku vyšší moci či poruch mimo technická zařízení EPC. EPC neodpovídá za správnost a úplnost údajů zveřejněných ve Aplikaci a osobě, která se těmito údaji řídí, neposkytuje žádnou záruku za škodu z nich vzniklou.

4.6. EPC je povinna s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.

4.7. EPC prohlašuje, že poskytování služby E-konzultace nemá povahu zdravotních služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách.

4.8. Výsledek E-konzultace má výhradně informační charakter a nemůže být v žádném případě interpretován nebo považován za lékařskou radu, konzultaci nebo diagnózu. Tento není ani základem pro svévolnou diagnostiku či individuální léčbu sebe či třetí osoby na základě informací získaných díky E-konzultaci. E-konzultace představuje doporučení a lze ji využít jako podklad při vyhledávání specializovaného lékaře či pracoviště léčby zad v místě bydliště Pacienta. E-konzultace nenahrazuje návštěvu u lékaře, lékařskou diagnostiku, ani žádnou jinou konzultaci s lékařem.

4.9. EPC nenese odpovědnost za:

 • jednání Uživatele v souvislosti s informacemi získanými a/nebo uvedenými v E-konzultaci;
 • správnost, kompletnost, důvěryhodnost a/nebo autenticitu údajů a Informací uvedených Uživatelem ve formuláři E-konzultace;
 • jakékoliv škody vzniklé v důsledku užívání Aplikace způsobem, který je v rozporu s právními předpisy či těmito VOP.

4.10. EPC vyvine maximální úsilí pro to, aby byla Aplikace přístupná nepřetržitě. Uživatel tímto bere na vědomí, že z důvodu nezbytné údržby Aplikace, případně z důvodu vlivů nezaviněných EPC může Aplikace vyžadovat plánované i neplánované odstávky.

4.11. Případné odstávky Aplikace nepředstavují porušení povinností EPC dle Rámcové smlouvy.

5. PRÁVA K APLIKACI A JEJÍMU OBSAHU

5.1. Vlastníkem Aplikace a jejího obsahu (databáze) je EPC. Uživatel nemá k Aplikaci žádná vlastnická práva. Aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) (dále jen „Autorský zákon”) chráněna zmíněný zákonem.

5.2. Veškerý obsah Aplikace podléhá ochraně podle příslušných obecně závazných právních předpisů týkajících se práva duševního a průmyslového vlastnictví a je vlastnictvím EPC, případně poskytovatelů příslušných licencí. V případě zrušení Uživatelského účtu budou veškeré údaje o Uživateli smazány ve lhůtě stanovené v čl. 4.2 těchto VOP; to neplatí v případě, že důvodem zrušení uživatelského účtu bylo porušování těchto podmínek Uživatelem.

5.3. Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci jinak než pro vlastní potřebu. Uživatel není oprávněn obsah Aplikace rozšiřovat či kopírovat bez předchozího písemného souhlasu EPC. Uživatel není oprávněn provádět jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu Aplikace.

5.4. Uživatel je oprávněn užít údaje z Aplikace, kterých není autorem, pouze pro vlastní soukromé účely, přičemž takto získané údaje nesmí žádným způsobem rozšiřovat ani reprodukovat.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. EPC jakožto provozovatel Aplikace či poskytovatelé Dílčích navazujících služeb odlišní od EPC zpracovávají osobní údaje Uživatelů jako správce osobních údajů, a to vždy alespoň na některém z následujících právních základů:

 • příslušného smluvního vztahu, tj. právní základ dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR”);
 • Zákona o zdravotních službách, tj. právní základ dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 • souhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, a to však pouze za předpokladu, že jej Uživatel EPC udělí.

6.2. EPC a poskytovatelé Dílčích navazujících služeb odlišní od EPC jsou povinni zpracovávat či jinak nakládat s osobními údaji Uživatele v souladu s GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Zákonem o zdravotních službách a v souladu s těmito VOP, dodržovat všechna kontrolní a bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů.

6.3. EPC a poskytovatelé Dílčích navazujících služeb odlišní od EPC zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů, zejména přijmou veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření patří, zejména přesné stanovení pravidel pro práci s Aplikací, Zdravotnickým softwarem, nakládání s dokumenty obsahujícími osobní údaje pouze určenými pracovníky EPC či poskytovateli Dílčích navazujících služeb odlišných od EPC, dále povinnost mlčenlivosti osob zabývajících se zpracováním osobních údajů za účelem provozování Uživatelského účtu.

6.4. Další podmínky zpracování osobních údajů jsou uvedeny ve speciálním dokumentu, tj. tzv. „Zpracování osobních údajů v souvislosti se službou E-konzultace a užíváním aplikace“ a „souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely poskytnutí služby E-konzultace a užíváním Aplikace“, které jsou též zpřístupněny v online prostředí internetové stránky www.europainclinics.cz a jeho prostřednictvím si EPC ve vztahu k Uživateli plní svou informační povinnost ve smyslu čl. 12 a 13 GDPR.

7. UKONČENÍ UŽÍVÁNÍ APLIKACE

7.1. Užívání Aplikace může být ukončeno následujícími způsoby:

 • zrušením Uživatelského účtu ze strany Uživatele;
 • EPC doručí Uživateli do emailové schránky písemné oznámení o ukončení užívání Aplikace, a to poté co Uživatel nereagoval nápravným způsobem na předchozí emailovou písemnou výzvu, která mu byla též doručena ze strany EPC do emailové schránky a jejímž prostřednictvím byl EPC vyzván k okamžitému ukončení jednání, kterým došlo/dochází porušování pravidel vyplývajících z těchto VOP nebo obecně závazných právních předpisů České republiky. Jak zmíněná výzva, tak i zmíněné oznámení o ukončení užívání Aplikace musí vždy obsahovat skutkové okolnosti, jejichž prostřednictvím dle vyhodnocení EPC došlo/dochází k porušení výše specifikovaných pravidel (tj. pravidla obsažená ve VOP a obecně závazných předpisech).

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Aktuální znění těchto VOP je dostupné v online prostředí internetové stránky www.europainclinics.cz.

8.2. EPC si vyhrazuje právo na jednostrannou a přiměřenou změnu VOP. Taková jednostranná změna VOP je platná a účinná od okamžiku uveřejnění v rámci internetové stránky www.europainclinics.cz.

8.3. EPC tímto Uživatele informuje o tom, že E-konzultace je poskytována elektronickou cestou, která je spojena s riziky charakteristickými pro tento typ služeb, zejména přítomností softwaru typu malware (např. počítačových virů, škodlivého softwaru schopného se svévolně šířit) nebo typu spyware (např. software sledující aktivity uživatele na internetu). Současně EPC Uživatele informuje, že učinila veškeré nezbytné kroky za účelem minimalizace výše uvedených rizik.

8.4. Veškeré právní vztahy mezi Uživatelem a EPC a případné spory mezi nimi se řídí právním řádem České republiky a budou řešeny před příslušnými soudy České republiky.

8.5. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 4. 2023.

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace