Přínos zdravotních dotazníků VAS a QoL pro vaši léčbu

Při návštěvách EuroPainClinics se pacienti setkávají také s administrativní, přesto však důležitou složkou, a to ve formě dvou zdravotních dotazníků. K čemu tyto dotazníky slouží a proč má význam je vyplňovat? Jejich cílem je především získání údajů o aktuálním zdravotním stavu, které jsou užitečnými ukazateli pro celkový léčebný proces pacienta a pro evidenci úspěšnosti léčby. 

Dotazníky obecně přinášejí poznatky využitelné k soustavnému zkvalitňování zdravotní péče poskytované na našich pracovištích, jsou součástí podkladů pro rozšiřování léčebných přístupů, rozvoj klinických algoritmů a identifikování dalších potřeb pacientů při léčbě bolesti zad. Vyplněním dotazníku pacient poskytuje lékaři důležité informace o svém aktuálním zdravotním stavu, resp. jak se reálně cítí a jak jej bolest omezuje v každodenním životě a při provádění běžných činností. Pomáhá tímto nejen sám sobě, ale zanechává zároveň „indicie“, které mohou být nápomocné i pro další pacienty s obdobnými zdravotními obtížemi.

S jakými typy dotazníků se pacient v EuroPainClinics setkává 

Klinické standardy léčby se na pracovištích EuroPainClinics řídí doporučeními mezinárodních společností SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain) jako garanty kvality a odbornosti v oblasti léčby bolesti. V této návaznosti na pracovištích EuroPainClinics kontinuálně sledujeme pomocí dotazníků specifické ukazatele, kterými jsou intenzita bolesti (VAS) a kvalita života pacienta. 

DOTAZNÍK VAS – vizuální analogová škála bolesti

Jedná se o stupnici, na které pacient hodnotí intenzitu svojí bolesti od 0 do 10, přičemž hodnota 0 znamená žádnou bolest a hodnota 10 nesnesitelnou bolest. Dotazník vyplňuje pacient před první návštěvou a poté vždy při každé své návštěvě ambulance.

DOTAZNÍK QoL – Quality of Life

Dotazník sleduje momentální zdravotní stav pacienta na pěti úrovních (pohyblivost, péče o sebe, výkon obvyklých činností, bolest/obtíže a úzkost/deprese). V každé této dimenzi se hodnotí její úroveň od 1 do 5. Dotazník dále tvoří stupnice hodnotící kvalitu života od 0 do 100. Dotazník vyplňuje pacient přicházející na první vyšetřenípři poslední návštěvě pracoviště.

JAK VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKŮ V EUROPAINCLINICS PROBÍHÁ?

  • Vyplnění probíhá v čekárně na tabletu* určenému pouze pro tento účel, který pacientovi zapůjčí sestra.
  • Vyplnění probíhá samostatně (otázky jsou srozumitelně formulovány).
  • Vyplnění dotazníku trvá zhruba 3 až 5 minut.
  • Zdravotní dotazník/dotazníky může pacient vyplnit a odeslat také ještě před svojí první návštěvou EuroPainClinics a to přímo na odkazu uvedeném v e-mailové zprávě, která je pro tento účel pacientovi zaslána 48 hodin před první návštěvou. Výhodou online odeslání dotazníku je následná úspora času pro pacienta i personál v ambulanci.

Vzhledem k tomu, že získané údaje budou nápomocné výhradně při léčbě pacienta, je v zájmu pacienta zodpovědět všechny otázky způsobem maximálně odpovídajícím realitě jeho zdravotního stavu. 

*Použití tabletu je zajištěno v souladu se zvýšenými hygienickými podmínkami na pracovištích souvisejícími s onemocněním covid-19.

Jak jsou zabezpečena data dotazníku

Pacient při vyplňování vidí na tabletu pouze své osobní údaje a svoje odpovědi. Tyto jsou po vyplnění dotazníku uloženy do uzavřené databáze, která není veřejně přístupná ani nijak zveřejňována. Zde zůstávají uloženy pouze pro potřeby lékaře. V případě vytváření hromadných EuroPainClinics statistik se dotazníky převádějí do anonymního formátu generujícího pouze číselné výstupy. 

Proč dotazníky vyplňovat

Mimo již výše popsané důvody je potřeba zdůraznit zejména přínos osobní participace pacienta na identifikaci jeho zdravotních obtíží, které umožňují kontinuální vyhodnocování úspěšnosti jeho léčby a individuální přizpůsobení léčby na míru jeho zdravotního stavu. Každý pacient se zároveň spolupodílí na rozvoji léčebných přístupů, jejichž prostřednictvím můžeme na pracovištích EuroPainClinics poskytovat specializovanou péči tisícům dalších pacientů. 

Klinické studie a klinický výzkum EuroPainClinics

Pacient může být dále lékařem osloven k účasti na studii zastřešené klinickým výzkumem EuroPainClinics, který se věnuje analýze a vyhodnocení přínosů léčby prostřednictvím miniinvazivních a endoskopických výkonů na výzkumné úrovni. Klinické studie jsou registrovány v mezinárodní databázi ClinicalTrials.gov U.S. National Institutes of Health a jejich výsledky jsou publikovány v tuzemských i mezinárodních odborných periodicích. Pacient v případě souhlasu obdrží kontakt na koordinátora klinických studií, který jej podrobně o celém průběhu účasti ve studii instruuje. 


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace