EuroPainClinics univerzitním pracovištěm LF UPJŠ Košice

Pracoviště Kliniky miniinvazivní a endoskopické léčby zad EuroPainClinics v současnosti jako jediná klinická zařízení na Slovensku splňují kritéria komplexní intervenční diagnostiky a léčby. Tuto skutečnost od roku 2019 reflektuje vzájemná smluvní spolupráce mezi EuroPainClinics a Lékařskou fakultou Univerzity P. J. Šafaříka v Košicích, kdy na základě rozhodnutí děkana a akademického senátu byl EuroPainClinics udělen status fakultního výukového pracoviště jako Specializovaného pracoviště intervenční algeziologie a spinálních endoskopických technik EuroPainClinics z. ú. pro pregraduální výuku nepovinného studijního předmětu Algeziologie. Výuka se dotýká tuzemských i zahraničních studentů LF UPJŠ. Garantem výuky je MUDr. Róbert Rapčan, FIPP, MBA, Ph.D.

Edukační činnost EuroPainClinics

V součinnosti s univerzitou dále EuroPainClinics vyvíjí aktivity na grantových projektech týkajících se klinického výzkumu. Specialisté EuroPainClinics se podílejí na odborném vedení diplomových prací zahraničních studentů LF. Ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF UPJŠ v Košicích zároveň EuroPainClinics participuje na výuce studijního předmětu Klinická aplikovaná anatomie / Klinická ultrazvuková anatomie.

EuroPainClinics spoluautorem nového postgraduálního programu pro lékaře

V součinnosti s odbornými společnostmi (Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti, sekcia intervenčnej algeziológie, Slovenská neurochirurgická spoločnosť a Slovenská rádiologická spoločnosť) je EuroPainClinics spoluautorem nového studijního programu pro certifikační pracovní činnost „Neurointervenční medicína“, schváleného Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky jako certifikační vzdělávání v rámci postgraduální výuky. Zahájení programu je plánováno od podzimu 2020 na subkatedře algeziologie Slovenské zdravotnické univerzity v Bratislavě. Certifikační program je určen pro lékaře se získanou specializací v oborech algeziologie, neurochirurgie a radiologie.

Kadaverové workshopy

Ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF Univerzity J. A. Komenského v Bratislavě pořádá EuroPainClinics mezinárodní kadaverové workshopy zahrnující teoretickou výuku a praktický výcvik s ústředními tématy praktické anatomie a technických aspektů intervenčních přístupů včetně pokročilých endoskopických technik při léčbě vertebrogenních syndromů a dalších indikací. Workshopy probíhají za účasti renomovaných zahraničních specialistů jako instruktorů výcviku a přednášejících.

Kadaverový workshop Budapešť, 2021
Kadaverový workshop Bratislava, 2017
Kadaverový workshop Bratislava, 2016

Edukační semináře a instruktáže

Intervenční techniky léčby bolesti zad a velkých kloubů jsou obsahem akreditovaných edukačních seminářů, které EuroPainClinics připravuje individuálně i skupinově pro tuzemská klinická a nemocniční zařízení. Pro zahraniční specialisty jsou pod vedením MUDr. Róberta Rapčana, FIPP, MBA, PhD., jako medicínského tutora a hlavního školitele, vytvářeny na míru instruktážní programy na téma pokročilých endoskopických technik.

AMS Group Italy, 1. workshop pro zahraniční specialisty, 2018
AMS Group Italy, 2. workshop pro zahraniční specialisty, 2018
Experti MaxMore Spine® system

Školicí centrum kryoablace

EuroPainClinics působí na Slovensku jako jediné školicí centrum pro instruktáž techniky inovativní miniinvazivní techniky kryoablace pod RTG, včetně souvisejícího technologického servisu. Školení jsou určena specialistům z oborů anesteziologie, ortopedie, neurochirurgie, spinální chirurgie či intervenční radiologie.

Miniinvazivní výkon kryoablace

Interventional Pain Academy

Od roku 2023 zašťiťuje edukační aktivity pro odbornou veřejnost vzdělávací instituce Interventional Pain Academy by EuroPainClinics (IPA). Hlavním aspektem činnosti IPA je kontinuální naplňování zájmů lékařů intervenční léčby bolesti v jejich potřebách a požadavcích na vysoce kvalitní edukaci. Tato platforma nabízí unikátní prostor, kde mohou sdílet informace formou otevřené profesionální odborné komunikace a vzájemné diskuse s cílem profesního obohacování.

Cílem IPA je oslovovat lékaře, kteří se věnují poskytování zdravotní péče a služeb v oblasti intervenčního managementu bolesti. Spojit lékaře z tohoto oboru, zejména v regionu střední Evropy, působící v různých prostředích – v prostorách soukromých ambulantních chirurgických center, algeziologických, ortopedických, anesteziologických ambulancí i na nemocničních odděleních.

Kompletní informace o činnosti IPA a aktuální přehled edukačních projektů najdete na webové stránce interventionalpainacademy.com