Specialisté EuroPainClinics přednášeli v Ostravě

MUDr. Michal Matias, FIPP, MUDr. Michal Adam a MUDr. Luboš Dušek vystoupili na 9. kongresu Medicíny pro praxi – kongresu praktických lékařů, který proběhl ve dnech 17. až 18. února v Ostravě. Své klinické zkušenosti z oblasti intervenční léčby bolesti předali více než stovce přítomných účastníků.

MUDr. Luboš Dušek,MUDr. Michal Matias, FIPP, a MUDr. Michal Adam

Odborníkům EuroPainClinics patřil v rámci programu kongresu tematický blok „Léčba chronické bolesti“, jehož odborným garantem byl MUDr. Michal Matias, FIPP. Ve čtyřech přednáškách představili naši lékaři komplexně možnosti, které medicínská subspecializace interveční algeziologie při léčbě pacientů s bolestí nabízí.

MUDr. Michal Matias, FIPP, se ve svojí první přednášce „Filozofie intervenční diagnostiky a léčby bolesti“ zabýval podstatou a specifiky oboru intervenční algeziologie. Hovořil o významu intervence v léčbě včetně výhod především ve spojitosti s prevencí přechodu bolesti do chronického stavu a minimalizaci dopadu bolesti na pacienta včetně snížení spotřeby léků. Představil široké spektrum intervenčních postupů a technik a zdůraznil hlavní aspekt intervenční léčby, kterým je identifikace zdroje-generátoru bolesti rozhodného pro stanovení optimální léčebné metody. V další části se věnoval, mimo jiné, například vhodnosti indikovaní intervenčních metod u nádorové a nenádorové bolesti, či možnostem intervenčního ovlivnění některých nebolestivých stavů. 

MUDr. Michal Matias, FIPP, odborný garant přednáškového bloku EuroPainClinics

Ve svém druhém sdělení „Vybrané klinické situace vhodné pro intervenční léčbu bolesti“ se MUDr. Matias zaměřil na konkrétní případy léčby u bolesti dolních zad a dolních končetin, hlavy, obličeje, kloubů, lokalizované neuropatické bolesti a dalších indikací včetně kazuistik. Zmínil zároveň případy, kdy pacient vzhledem ke specifickým bolestivým stavům, kontraindikacím nebo psychosociálním důvodům není pro intervenční léčbu vhodný kandidát. Závěrem přednášky zdůraznil cíl intervenční léčby, kterým je zlepšení kvality života pacienta úlevou od bolesti, a poukázal na význam a nezbytnost multioborové spolupráce.

MUDr. Michal Adam, rozvinul téma bloku svoj přednáškou „Klinický algoritmus léčby a možnosti intervenční léčby bolesti při léčbě facetové bolesti a bolesti ze sakroiliakálního skloubení“. V úvodní části se zaměřil na přehled a objasnění základních strategií pro rozlišení různých příčin bolestí, věnoval se klinickým příznakům, které pomáhají identifikovat přítomnost potenciálně závažných stavů a nutnosti jejich vyloučení při vyšetření, a následně se zaměřil komplexně konkrétně na problematiku bolesti plynoucí z postižení facetových kloubů a SI skloubení a možnostem intervenčního řešení s využitím radiofrekvenčních, kryodenervačních a endoskopických technik.

MUDr. Michal Adam se zabýval klinickým algoritmem intervenční léčby a léčbě bolesti facetových kloubů a SI kloubu

MUDr. Luboš Dušek se ve svojí přednášce „Bolest dolní končetiny – (pseudo) radikulární syndrom“ zaměřil na problematiku bolesti dolní končetiny, která limituje pohyblivost pacientů v důsledku řady syndromů, především v souvislosti s radikulárním a pseudoradikulárním syndromem. Věnoval se diferenciální diagnostice bolestivých syndromů, rozlišení neuropatické a nociceptivní bolesti, přehledně popsal průběh vyšetření pacienta s využitím různých typů klinického testování a pomocných zobrazovacích metod a shrnul terapeutické možnosti léčby.  

MUDr. Luboš Dušek se zaměřil na téma bolesti dolní končetiny a diferenciální diagnostiky

Program bloku našich specialistů byl informacemi doslova „nabitý“ a přednášky se setkaly s aktivním zájmem praktiků, o čemž svědčila i řada dotazů v průběhu bloku a závěrečné diskusi. Bolest je jedním z hlavních důvodů, které pacienty do ordinací nejčastěji přivádějí, věříme proto, že prostřednictvím našich specialistů se předané informace staly užitečným obohacením pro praxi praktických lékařů, jímž mohou napomoci při indikování dalšího léčebného postupu u pacienta, a zároveň přispěly k obecnému šíření povědomí o intervenční léčbě bolesti u odborné veřejnosti.

MUDr. Matiasovi, MUDr. Adamovi a MUDr. Duškovi děkujeme za aktivní participaci a za zajímavá a přínosná sdělení.

Pořadatelem 9. Kongresu Medicíny pro praxi v Ostravě byla společnost SOLEN, odborné vydavatelství v medicínské oblasti a postgraduálním vzděláváním, ve spolupráci s Klinikou anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FB Ostrava a LF OU. Děkujeme za spolupráci.


Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace