Sledování parametrů pro vaši úspěšnou léčbu

466 | 5 min

V EuroPainClinics se pacienti setkávají se zdravotními dotazníky, které jsou přínosnými nástroji pro celkový léčebný proces pacienta a pro evidenci úspěšnosti léčby. Pomocí dotazníků sledujeme klíčové ukazatele, kterými jsou především intenzita bolesti a kvalita života pacienta.

Pacient v dotaznících poskytuje užitečné informace o svém aktuálním zdravotním stavu, o tom, jak se reálně cítí a jak jej bolest omezuje v každodenním životě a při provádění běžných činností. Pro lékaře jsou tyto informace nápomocné při rozhodnutí o nejoptimálnějším výkonu v rámci léčebného plánu tak, aby bylo dosaženo co nejvyššího efektu úlevy od bolesti. Kontinuální monitoring zdravotního stavu pacientů, který je na pracovištích EuroPainClinics zaveden, je v kontextu zdravotnických zařízení jedinečným počinem, jímž tak potvrzujeme vysokou úroveň naší poskytované zdravotní péče.

Sledování parametrů pacienta má zároveň nesporný význam z hlediska statistických analýz a sběru unikátních dat pro strojové učení. Výsledky mohou být následně využity při zkvalitňování a rozšiřování léčebných postupů, rozvoji klinických algoritmů a standardů, jimiž se řídí léčba, a také při identifikaci potřeb pacientů, které lze implementovat do každodenní klinické praxe. Každý pacient tak poskytnutím svých údajů může pomoci dalším pacientům s bolestí zad či kloubů.

Intenzitu bolesti hodnotí vizuální analogová škála

Nejpodstatnějším sledovaným parametrem je intenzita bolesti. Pro tento účel využíváme vizuální analogovou škálu (VAS) jako jednu ze stupnic hodnocení bolesti.

Jedná se o stupnici, na které pacient hodnotí intenzitu svojí bolesti od 0 do 10, přičemž hodnota 0 znamená žádnou bolest a hodnota 10 nesnesitelnou bolest. Dotazník vyplňuje pacient před první návštěvou a poté vždy při každé další návštěvě ambulance. Dotazník VAS, jehož vyplnění trvá přibližně 3 až 5 minut, je možné vyplnit a odeslat dvěma způsoby:

  • E-mailem na odkazu uvedeném v e-mailové zprávě, kterou pacient obdrží 48 hodin před návštěvou. Výhodou je úspora času pro pacienta i personál v ambulanci.
  • V čekárně ambulance před návštěvou lékaře na tabletu určenému pouze pro tento účel,který poskytne k dispozici sestra.

Sledování intenizity bolesti po diagnostickém výkonu

Zdravotní stav každého pacienta pravidelně sledujeme od zahájení jeho léčby až do ukončení. Proto také již v rámci intervenční diagnostiky po provedeném výkonu vyplňuje pacient Protokol vyhodnocení efektivity výkonu, kde zaznamenává, kolik bolesti u něj přetrvává v určitých časových intervalech. Toto hodnocení umožňuje pozorovat efekt zmírnění bolesti po testovacím zákroku, respektive zda bylo testováním odhaleno místo-zdroj bolesti, vyhodnotit stupeň (intenzitu) bolesti a rozhodnout o dalším nejšetrnějším způsobu ošetření daných struktur. O tom, jak s protokolem správně pracovat, obdrží pacient informace od sestry v ambulanci.

Sledování kvality života související se zdravím

Dotazník QoL – Quality of Life

Dotazník sleduje momentální zdravotní stav pacienta na pěti úrovních (pohyblivost, péče o sebe, výkon obvyklých činností, bolest/obtíže a úzkost/deprese). V každé této dimenzi se hodnotí její úroveň od 1 do 5. Dotazník dále tvoří stupnice hodnotící kvalitu života od 0 do 100. Dotazník vyplňuje pacient přicházející na prvním vyšetření a při poslední návštěvě pracoviště.

Dotazník ODI – Oswestry Disability Index

Dotazník hodnotí kvalitu života pacienta v každodenních činnostech (síla bolesti, zvládání osobních potřeb, nošení břemen, chůze, sezení, stání, spánek, společenský život, sexuální život, cestování). Prostřednictvím tohoto dotazníku pacient poskytuje informace o tom, jak bolest zad nebo nohou ovlivňuje jeho běžný každodenní život.

Pacient při vyplňování může vidět na tabletu pouze své osobní údaje a odpovědi. Tyto jsou po vyplnění jakéhokoliv dotazníku uloženy do uzavřené databáze, která není veřejně přístupná ani zveřejňována. Údaje slouží výhradně pro lékařské účely, respektive pro léčbu pacienta, a případně pro statistický převod do anonymního formátu ve formě číselných výstupů.

I vy se můžete stát součástí klinického výzkumu EuroPainClinics

Pacient může být při svojí léčbě lékařem osloven k účasti na klinické studii EuroPainClinics ke konkrétní problematice. Studie se věnují analýze a vyhodnocení přínosů intervenční léčby u pacienta. Sledované parametry umožňují kvalifikovat typ bolesti, kvantifikovat změny intenzity bolesti a kvalitu života před operačním výkonem a po něm. Studie Klinického výzkumu EuroPainClinics jsou registrovány v mezinárodní databázi ClinicalTrials.gov U.S. National Institutes of Health a jejich výsledky jsou pravidelně publikovány v řadě tuzemských i mezinárodních odborných periodik. Pokud pacient souhlasí se svojí účastí (která je anonymní) na studii, získává svého koordinátora, který jej po celou dobu průběhu studie provází a koordinuje v určených časových intervalech vyplňování souvisejících dotazníků.