Sledování parametrů pro vaši úspěšnou léčbu

Vaše léčba podle přesného plánu

Hlavním přínosem pracovišť EuroPainClinics je komplexní přístup k léčbě – ucelený systém zdravotní péče od ambulantního ošetření až po operační výkon, což šetří čas pacienta a urychluje léčebný proces.

Pro každého pacienta navrhujeme přesný a konkrétní diagnostický a léčebný plán zahrnující precizní diagnostiku bolesti zad a sérii terapeutických výkonů včetně fyzioterapie a režimových opatření po zákroku.

Léčebný plán vychází z přesně definovaných postupů, tzv. algoritmů, které zahrnují detailní rozpis všech léčebných přístupů. V praxi to znamená, že pacientovi, pro jehož zdravotní indikaci je léčba miniinvazivními a endoskopickými výkony pravděpodobně vhodná, jsou poskytnuty všechny dostupné možnosti řešení jeho zdravotních obtíží včetně případného doporučení jiných odborností.

Monitoring pacienta

Zdravotní stav každého pacienta pravidelně sledujeme od zahájení jeho léčby až do ukončení. V rámci intervenční diagnostiky po každém realizovaném diagnostickém výkonu vyplňuje pacient Protokol vyhodnocení efektivity výkonu, kde zaznamenává, kolik bolesti u něj přetrvává v určitých časových intervalech. Toto hodnocení umožňuje pozorovat efekt zmírnění bolesti po testovacím zákroku, respektive zda bylo testováním odhaleno místo-zdroj bolesti, vyhodnotit stupeň (intenzitu) bolesti a rozhodnout o dalším nejšetrnějším způsobu ošetření daných struktur k úlevě od bolesti. O tom, jak s protokolem pracovat, obdrží pacient veškeré informace od sestry v ambulanci.

Kontinuální a důkladný monitoring zdravotního stavu pacientů na pracovištích EuroPainClinics je v kontextu obdobných zdravotnických zařízení jedinečným počinem, jímž potvrzujeme vysokou úroveň naší profesionální a odborné zdravotní péče.

Klinické standardy léčby se na pracovištích EuroPainClinics řídí doporučeními mezinárodních společností SIS (Spine Intervention Society) a WIP (World Institut of Pain) jako garanty kvality a odbornosti v oblasti léčby bolesti. V této návaznosti na pracovištích EuroPainClinics kontinuálně sledujeme pomocí dotazníků specifické ukazatele, kterými jsou intenzita bolesti (VAS) a kvalita života (QoL) pacienta. 

Přínos dotazníků VAS a QoL pro vaši léčbu

Dotazníky obecně přinášejí poznatky využitelné k soustavnému zkvalitňování zdravotní péče poskytované na našich pracovištích, jsou součástí podkladů pro rozšiřování léčebných přístupů, rozvoj klinických algoritmů a identifikování dalších potřeb pacientů při léčbě bolesti zad. Vyplněním dotazníku pacient poskytuje lékaři důležité informace o svém aktuálním zdravotním stavu, resp. jak se reálně cítí a jak jej bolest omezuje v každodenním životě a při provádění běžných činností. Pomáhá tímto nejen sám sobě, ale zanechává zároveň „indicie“, které mohou být nápomocné i pro další pacienty s obdobnými zdravotními obtížemi.

JAK VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKŮ V EUROPAINCLINICS PROBÍHÁ?

  • Vyplnění probíhá v čekárně na tabletu určenému pouze pro tento účel, který pacientovi zapůjčí sestra.
  • Vyplnění probíhá samostatně (otázky jsou srozumitelně formulovány).
  • Vyplnění dotazníku trvá zhruba 3 až 5 minut.
  • Zdravotní dotazník/dotazníky může pacient vyplnit a odeslat ještě před svojí první návštěvou EuroPainClinics a to na odkazu uvedeném v e-mailové zprávě, která je pro tento účel pacientovi zaslána 48 hodin před první návštěvou.
  • Online odeslání dotazníku je významnou úsporou času pro pacienta i personál v ambulanci.

Vzhledem k tomu, že získané údaje budou nápomocné výhradně při léčbě pacienta, je v jeho zájmu zodpovědět všechny otázky způsobem maximálně odpovídajícím realitě jeho zdravotního stavu. 

Které parametry jsou sledovány?

Dotazník VAS – vizuální analogová škála

Jedná se o hodnoticí stupnici intenzity bolesti, která je rozdělena na stupně od 0 do 10, přičemž stupeň 0 znamená žádnou bolest a 10 nesnesitelnou bolest.

V nejbližších dnech po provedeném výkonu vás sestra bude telefonicky kontaktovat, aby ověřila váš aktuální zdravotní stav a jakou intenzitu bolesti aktuálně pociťujete. Sledování nám umožní korigovat váš léčebný plán.  Pro tento účel obdržíte tzv. kartičku VAS, která obsahuje charakteristiku intenzity bolesti u jednotlivých stupňů a pomůže vám při popisu toho, jakou bolest právě cítíte.

Dotazník EQ-5D-5L (QoL)

Pro sledování některých typů endoskopických výkonů získal klinický výzkum EuroPainClinics pro pracoviště exkluzivní licenci k využívání dotazníku EQ-5D-5L, který sleduje závažnost zdravotního stavu pacienta na pěti úrovních (pohyblivost, sebeobsluha, svůj stav při výkonu obvyklých činností jako práce, studium, koníčky, dále bolest/obtíže a stav úzkosti či depresí) na stupnici od 0 do 100. Parametry tohoto dotazníku přispívají k výzkumu kvality života pacienta v globálním, tj. celosvětovém rozsahu, v různých populacích a např. i z hlediska ekonomiky.

Dotazník ODI – Oswestry Disability Index

Dotazník hodnotí kvalitu života pacienta v každodenních činnostech (síla bolesti, zvládání osobních potřeb, nošení břemen, chůze, sezení, stání, spánek, společenský život, sexuální život, cestování). Prostřednictvím tohoto dotazníku pacient poskytuje informace o tom, jak bolest zad nebo nohou ovlivňuje jeho běžný každodenní život.

EuroPainClinics dotazníky spokojenosti

Na pracovištích EuroPainClinics se setkáte dále s interním dotazníkem spokojenosti. Získané informace praktického charakteru nám napomáhají při zkvalitňování nabídky našich služeb a zkvalitnění péče o naše pacienty.  

Dotazníky pro klinické studie a klinický výzkum EuroPainClinics

Pacient může být dále lékařem osloven k účasti na studii zastřešené klinickým výzkumem EuroPainClinics, který se věnuje analýze a vyhodnocení přínosů intervenční léčby na výzkumné úrovni. Klinické studie jsou registrovány v mezinárodní databázi ClinicalTrials.gov U.S. National Institutes of Health a jejich výsledky jsou publikovány v tuzemských i mezinárodních odborných periodicích. Pacient v případě souhlasu obdrží kontakt na koordinátora klinických studií, který jej podrobně o celém průběhu účasti ve studii instruuje. 

Máte zájem o vstupní vyšetření na našich pracovištích? Využijte pohodlný systém E-konzultace!

Bolest zad zasahuje do všech stránek života – s návštěvou odborníka je proto dobré neváhat! Pokud je příčina bolesti dostatečně brzy a správně diagnostikována, včasné zahájení léčby znamená jednoznačně efektivnější a trvalejší výsledek. Umožňuje rychlejší zotavení při prvních vážnějších projevech a může vést k oddálení případného návratu potíží v pozdějším období. Odešlete vyplněný formulář E-konzultace a my vás budeme v co nejkratším čase telefonicky kontaktovat nazpět.

Bezplatná E-konzultace